Tsuri nawa

Tsuri nawa – главная (несущая) веревка в подвесе tsuri (zuri).