Hashira tsuri

Hashira tsuri — подвешивание к столбу Hashira

Hashira tsuri