Teppo

Teppo shibari — «обвязка-ружье». Смотри: Kariudo shibari.