Kata-ashi sakasa

Kata-Ashi Sakasa zuri (tsuri) – подвес за одну ногу вниз головой. (см. Sakasa zuri).